Skip to main content

Management Audit

Management Audit on yritysjohdon arviointimenetelmä johdon kehittämisen tueksi.

Arviointiprosessimme on kehitetty analysoimaan johdon kompetensseja ja erityisesti eroja nykytilan ja tavoitetilan välillä. Arviointi on tulevaisuuteen ja strategisiin valintoihin tukeutuvaa ja siitä syystä liiketoiminnan kehittämisen kannalta äärimmäisen tärkeää.

Management Audit -arviointiprosessi tarjoaa objektiivisen näkemyksen hallitukselle ja operatiiviselle johdolle avainhenkilöiden osaamisesta, kehittymispotentiaalista sekä eri positioissa vaadittavista kompetensseista.

Palvelu lyhyesti

  • Organisaation ylimmän johdon suoriutumista, johtamistaitoja ja kehitystarpeita monipuolisesti arvioiva kartoitus.
  • Kartoituksen prosessi tukee aina räätälöidysti asiakkaan liiketoiminnan nykytilannetta ja tavoitteita.
  • Kartoituksessa hyödynnetään ulkoista benchmark-kohderyhmää (esim. kilpailijat).
  • Kartoitus tuo vastauksia liiketoiminnalle kriittisiin kysymyksiin: Kuinka johto menestyy kilpailijayrityksen johtoa paremmin? Onko yritysjohdolla oikeat kompetenssit strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi? Kuinka vahva osaamispotentiaali johdolla on alan toisiin toimijoihin verrattuna? Missä asioissa johdon suoriutumista on kehitettävä? Mihin johdon menestys perustuu?
  • Useimmiten kartoitukseen sisällytetään viisi vaihetta: 1. Johdon menestystekijöiden määrittely 2. Johdon yksilö- ja tiimisuoriutumisen vahvuuksien ja heikkouksien identifiointi ja mittaus 3. Johdon mitattavien ominaisuuksien sisäinen ja ulkoinen benchmarkkaus 4. Parannustoimenpiteet yksilö- ja organisaatiotasolla 5. Menestystekijöiden määrittely ja muutosvaikutusten arviointi.

Management Audit -arviointiprosessin hyödyt ovat:

  • Kirkastaa johton kriittiset menestystekijät suhteessa kilpailijoihin.
  • Toimii hyvänä pohjana uusille avainhenkilörekrytoinneille.
  • On skaalattavissa liiketoiminnan mittoihin.
  • Tulokset tuovat tehokkaan työvälineen parantaa esimerkiksi johtoryhmätyöskentelyä.

Management Audit on arviointimenetelmä johdon kehittämisen tueksi.