Siirry sisältöön
White paper: Digitalisaatio
Takaisin

Digitalisaatio vie rutiineja ja tuo mielekkyyttä

Keskustelu digitalisaation tuomista muutoksista liittyy usein siihen, mitkä työpaikat häviävät ja mitkä säilyvät. Automatisaatio myös luo uusia työpaikkoja ja tekoäly teknologian alana houkuttaa osaajia. Työ on mielekkäämpää, kun tekoäly hoitaa rutiinit.

Tulevaisuuden työelämään ja työn riittävyyteen liittyvä yleinen huoli on, että koneet tulevat viemään ihmisiltä työn. Randstadin teettämän Talent Trends -kyselyn vastaajista 44 % pelkäsi menettävänsä työnsä tekoälyratkaisujen kehittymisen seurauksena. Yhtä suuri prosentti vastaajista koki, ettei pysy työssään tapahtuvan teknologisen kehityksen mukana.

Useat merkit viittaavat kuitenkin siihen, että teknologisen kehityksen aiheuttaman massatyöttömyyden sijasta työpaikat tulevat tekoälyn ansiosta lisääntymään ja muuttumaan mielekkäämmiksi. Samoilla linjoilla olivat myös useat Talent Trends -kyselyyn vastanneista: 55 % uskoi tekoälyn ja robotiikan lisäävän heidän uramahdollisuuksiaan tulevaisuudessa.

Kysyntä uudenlaiselle osaamiselle kasvaa

Jo nyt, tekoäly ja robotiikka ovat luoneet kokonaan uudenlaisia työtehtäviä ja ammatteja, ja tarve tekoälyinnovaatioiden parissa työskenteleville osaajille kasvaa. Tämä näkyy STEM-osaajien kysynnän kasvuna työmarkkinoilla. STEM-työpaikoilla tarkoitetaan tiede-, teknologia-, insinööri- ja matematiikkaosaamista hyödyntäviä töitä.

Tekoälyyn, koneoppimiseen ja data-analyysiin liittyvien taitojen harjaannuttaminen onkin korkealla monien osaajien listalla, ja 43 % Randstadin kyselyyn vastanneista kertoi aikovansa kehittää näitä taitoja lähitulevaisuudessa.

Matemaattisten taitojen lisäksi myös sosiaaliset taidot tulevat korostumaan tulevaisuuden työelämässä. Tämä näkyy myös Talent Trends -katsauksessa, josta selviää, että sosiaaliseen vuorovaikutukseen liittyvien pehmeiden taitojen kehittäminen on noussut osaajien mielestä yhä tärkeämmäksi.

Harvat työt täysin automatisoitavissa

Samaan aikaan, kun inhimillisiä työelämätaitoja ja korkean tason osaamista vaativat tehtävät lisääntyvät, suorittavan tason monotoniset työt tulevat vähenemään.

Konsulttiyritys Gartnerin tekemän arvion mukaan tekoäly luo vuonna 2020 2,3 miljoonaa uutta työpaikkaa maailmassa samaan aikaan, kun 1,8 miljoonaa työpaikkaa katoaa. Keskimäärin työllisyyden arvioidaan lisääntyvän vuosittain noin 0,5 % teknologisen kehittymisen ansiosta. Monille tämä tarkoittaa kuitenkin uuden tehtävän opettelua. McKinsey Global Instituten arvion mukaan 375 miljoonaa työntekijää tulee siirtymään uuden tyyppiseen työhön vuoteen 2030 mennessä.

Tekoälyn ennustettu globaali tuotto 2016–2025 (MEUR)

Teköäly ennustettu tuotto
Lähde: Tractico

Työelämän uudelleenjaon positiivisiin vaikutuksiin kuuluu työn mielekkyyden lisääntyminen, kun koneet suorittavat rutiininomaiset tehtävät ihmisen puolesta jättäen aikaa esimerkiksi soveltavalle ja luovalle työskentelylle. Tämä näkyy myös Talent Trends -kyselyn vastauksissa: 60 % vastaajista koki robotiikan ja tekoälyn tehneen heidän työstään tuottavampaa ja 57 % arvioi työnsä muuttuneen mukavammaksi uusien teknologioiden ansiosta. Useimmiten tekoälyä hyödynnetäänkin erilaisissa tehtävissä ihmisen apuna, ei korvaajana.

Työ- ja elinkeinoministeriön julkaiseman Tekoälyajan työ -katsauksen mukaan yli puolet nykyammateista sisältää joitain sellaisia työtehtäviä, jotka olisi mahdollista automatisoida. Sen sijaan kokonaisista ammateista vain noin 5 % olisi täysin automatisoitavissa. Tästä esimerkkinä ovat monet logistiikka-alan työt: On todennäköistä, että tulevaisuudessa yhä harvempi ihminen tulee työllistämään itseään autoa ajamalla. Tämän yksitoikkoisen ja myös terveydelle haitallisen tehtävän tekee robottiauto ihmisen työpanoksen vapautuessa tuottavampaan ja todennäköisesti myös mielekkäämpään tekemiseen.

On myös sellaisia aloja, joissa automatisaatio näyttelee merkittävää roolia, mutta työt lisääntyvät. Tästä esimerkkinä ovat useat sellaisen teollisuuden alat, joissa automatisaatio tehostaa tuotantoa merkittävästi laskien valmistettavien tuotteiden hintoja. Madaltuneet hinnat puolestaan lisäävät kulutusta, kun hyödykkeet tulevat useampien kuluttajien saataville. Kasvava kysyntä johtaa uusien työpaikkojen syntymiseen automaatiosta hyötyvän arvoketjun kaikilla tasoilla.

Työelämä tasa-arvoistuu

On myös arvioitu, että tekoäly tulee tasa-arvoistamaan työelämää. Tutkimuksissa, joissa on verrattu ihmisen ja tekoälyn tekemiä valintoja, on huomattu, että tekoäly on ihmistä puolueettomampi silloinkin, kun sen kouluttamiseen on käytetty ihmisen käyttäytymistä kuvaavaa dataa. Esimerkiksi rekrytointitilanteissa tekoäly on osoittautunut erinomaiseksi valitsemaan epätyypillisiä, mutta osaavia kandidaatteja, jotka eivät tavallisesti tulisi palkatuiksi.

Henkilöstöalalla uusia teknologioita hyödynnetään myös esimerkiksi sopivien kandidaattien houkuttelussa ja sitouttamisessa sekä rekrytointiprosessin sujuvoittamisessa muun muassa rekrytointitarkoituksiin käytettävän chattibotin eli rekrybotin avulla. Rekrybotteja on hyödynnetty jo myös Suomessa.

On kuitenkin epätodennäköistä, että tulevaisuuden rekrytointipäätöksiä tultaisiin täysin ulkoistamaan teknologioiden hoidettaviksi. Kuten työelämässä ylipäätään, sosiaalinen kanssakäyminen tullee näyttelemään merkittävää roolia HR-alalla myös tulevaisuudessa. Tämän tietävät myös työnhakijat, joista 36 % piti kasvokkain tapahtuvaa haastattelutilannetta tärkeimpänä yksittäisenä asiana positiivisen työnantajamielikuvan luomisessa.

Kohti tulevaisuutta mentäessä teknologia ja inhimillinen ote näyttävät kulkevan vahvasti rintarinnan ja kenties jopa käsikädessä.

Tekoäly

  • Termillä ”tekoäly” tarkoitetaan konetta tai ohjelmaa, joka yrittää matkia ihmisen tajuntaa.
  • Tekoäly ei ole yksi teknologia, vaan nimikkeen alle kuuluu joukko erilaisia menetelmiä, teknologioita, sovelluksia ja tutkimussuuntia.
  • Tekoäly liittyy useisiin tieteenaloihin mukaan lukien filosofia, kognitio-, kieli- ja neurotieteet, matematiikka, fysiikka sekä insinööritieteet ja tietojenkäsittelytiede.
  • Tekoälyratkaisuja hyödynnetään muun muassa teollisuudessa, markkinoinnissa, tiedonlouhinnassa, puheentunnistuksessa, oppimisessa, suunnittelussa, ongelmanratkomisessa, peleissä, lääketieteessä, rahoitusalalla ja kuljetuksessa.
  • Amazon, Google, Facebook ja Apple lukeutuvat maailman suurimpiin tekoälyä hyödyntäviin yrityksiin. Ne käyttävät tekoälyä muun muassa hakukoneiden optimoimiseen, puheen tunnistamiseen, asiakaskäyttäytymisen ennustamiseen ja käyttäjädatan jäsentelyyn.
  • Suomessa tehtävä tekoälytutkimus on kansainvälisesti arvostettua. Suomalaisissa yliopistoissa ja tutkimuskeskuksissa toimivissa alan tutkimusryhmissä on mukana kansainvälisiä huippuosaajia.

Lähteet: Tilastokeskus, tekoäly.info,
työ- ja elinkeinoministeriö, Valtioneuvoston kanslia

Teksti on julkaistu osana StaffPointin Työelämä positiivisessa kierteessä -julkaisua. Tutustu white paperiin ja lue lisää ajankohtaisista työelämätrendeistä!

Sitaatti

K-ryhmän Minna Vakkilainen: ”Tekoäly lisää työpaikkoja”

"Tekoälyratkaisuja ja analytiikkaa hyödynnetään K-ryhmässä kaikilla liiketoiminta-alueilla päivittäistavarakaupasta rakentamisen ja talotekniikan kautta autokauppaan. Haluamme räätälöidä valikoimaamme asiakkaidemme tarpeiden mukaan ja auttaa kauppojamme valitsemaan juuri oikeat tuotteet kulloisenkin asiakaskunnan palvelemiseen. Tässä työssä tekoälyllä on iso rooli sekä kaupan arjen helpottajana että paremman asiakaskokemuksen rakentajana. Samalla saamme vähennettyä hävikkiä!

Uusien tekoälyratkaisujen kehittäminen vaatii onnistuakseen monenlaista asiantuntijuutta, mikä synnyttää kysyntää myös uudenlaiselle osaamiselle ja tätä kautta uudenlaisille tehtäville ja toimenkuville, jopa ammateille. Oman kokemukseni mukaan tekoäly lisää työpaikkoja eikä suinkaan vähennä niitä. Paras lopputulos saadaan, kun tekoäly toimii ihmisen apuna. Tekoäly hoitaa sellaisen laskennallisen työn, johon ihminen ei pysty riittävän nopeasti – muun muassa suosittelemalla K-ryhmän 200 000 tuotteen valikoimasta asiakkaidemme kulutusmieltymyksiin parhaimmin sopivat.

Rutiininomaiset ja toistuvat tehtävät ovat helpommin korvattavissa automatisaation avulla. Tällöin ihmisen tekemästä työstä tulee mielekkäämpää. Kun aiemmin työskentely K-kaupoissamme on keskittynyt kassatyöhön, nyt työaikaa on vapautunut valikoiman parempaan huoltamiseen ja kauniimpaan esillepanoon sekä asiakkaiden henkilökohtaiseen palvelemiseen. Kaupoista tulee elämyksellisiä paikkoja, joihin tullaan hakemaan inspiraatiota ja inhimillisiä kohtaamisia. Paras asiakaskokemus syntyy siitä, kun hyvä henkilökohtainen palvelu yhdistyy hyviin digitaalisiin palveluihin.

Uskon, että tulevaisuudessa tekoäly tulee helpottamaan arkeamme, ja tarjoamme jo nyt asiakkaillemme monia arjen apuvälineitä, jotka ilman tekoälyä eivät olisi mahdollisia."

Tekoälyn vaikutusta työelämään kommentoi K-ryhmän asiakastietojohtaja Minna Vakkilainen. K-ryhmä on StaffPointin avainasiakas.