Siirry sisältöön
TyönOsaajat 081119
Takaisin

Ammatillisen identiteetin rakentuminen

Ammatillinen identiteetti muodostuu käsityksistä itsestä suhteessa työhön ja ammattiin. Se rakentuu uuden oppisen kautta ja vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Ammatillinen tarina vakiintuu ja rikastuu vuosien kokemuksen ja lisääntyneen itsetuntemuksen myötä. Kysymykset Kuka olen? Mitä osaan? Mitä tavoittelen? tuovat ammatillisen identiteetin pohdinnan äärelle ja tarkastelemaan millaisia ammatillisia haaveita ja tavoitteita haluan tavoitella.

Kohti ensimmäistä ammattia ja identiteettiä
Ammatillisen identiteetin rakentuminen alkaa jo opiskeluaikana ja jatkuu läpi työelämän. Kokemus oman työn merkityksellisyydestä, onnistumisen tunteet ja pettymykset työelämästä vaikuttavat siihen, millaiseksi suhde työhön muodostuu. Myönteinen ammatti-identiteetti tukee työssä jaksamista. Se sisältää käsityksen ammatillisesta osaamisesta, kokemuksen osallisuudesta ja roolista työyhteisössä.

Ammatti-identiteetin rakentumista voi tukea koko työyhteisö. Erityisesti työuraansa aloittavan on tärkeä saada tukea ja itseluottamusta vahvistavia onnistumisen kokemuksia, mutta kannustavat sanat ovat tärkeitä jokaiselle työuran kohdasta riippumatta. Myös roolimallit, joihin samastua, antavat uutta intoa ja toimintamalleja, joiden avulla kehittää omaa tapaa toimia työyhteisöissä, verkostoissa ja siten viedä omaa ammatti-identiteettiä haluamaansa suuntaa.

Ammatinvaihto aikuisena
Aikuisena uudelleen kouluttautumisesta tai alan vaihtamisesta on tullut yhä yleisempää. Sitran tutkimuksen mukaan jopa kuusi kymmenestä työikäisestä on vaihtanut ammattia tai alaa työuransa aikana. Heistä noin puolet on opiskellut uuden ammatin tai tutkinnon (Sitra 2017).

Ammatillinen muutos voi tapahtua vapaaehtoisesti tai pakon edessä. Alanvaihdon taustalla voi olla elämässä vastaan tullut käännekohta, kuten muuttunut tila työpaikalla tai oman terveydentilan muutos. Tai sitten vain halu kokeilla jotain uutta, mahdollisesti pitkään muhinutta unelmaa.

Uuden ammatin opiskelu käynnistää muutosprosessin, jossa vanha identiteetti alkaa vaiheittain murentua ja muuttua. Usein aluksi uusi, kehittyvä ammatillinen identiteetti on hauras ja siihen liittyy epävarmuutta. Pienin askelin, usein piilossa muilta, alkaa uusi ammatillinen identiteetti rakentua. Esimerkiksi havainnoimalla ja pohtimalla miltä itse näyttäisi tuossa ammatissa, miltä se tuntuisi. Uutta ja vanhaa vertaillen. Ensimmäisiä varovaisia askelia uutta ammattia kohden voi ottaa esimerkiksi avoimen yliopiston kursseilla, jolloin voi rauhassa tutustua uuteen alaan. Ilman paineita ja harrastuksenomaisesti. Pohtien olisiko tämä se suunta, mihin haluan lähteä viemään ammatillista osaamistani.

Elämä on täynnä valintoja ja mahdollisuuksien, joten on välillä hyvä pysähtyä ja kysyä itseltään: Kuka olen ja mitä haluan?

#TyönOsaajat-blogistina toimi tällä kertaa Spring Housen tiimissä työskentelevä työnhaunohjaaja Reetta Lehtomäki.

Lähteet
Mirva Heikkilä: ”Alanvaihto ja ammatillisen identiteetin muutos ruumiillisina tiloina ja tuntemuksina”. Aikuiskasvatus 1/2019
Sitra. (2017), Työelämätutkimus