Siirry sisältöön
Osaaminennäkyviin2 maahanmuuttajat
Takaisin

Maahanmuuttaneiden osaaminen näkyväksi

He ovat muurareita, taksikuskeja, suutareita, yksinhuoltajaäitejä, autokauppiaita. Lääkäreitä, virkamiehiä, vääpeleitä… Kuten kantasuomalaisia, myös maahanmuuttajataustaisia, on paljon erilaisia. Suomeen muuttaa vuosittain paljon osaavia työntekijöitä, joista osa joutuu vieläkin olemaan melko pitkään työttömänä.

Olemme työssämme kouluttajina ja ohjaajina tavanneet suuren määrän Suomeen muuttaneita ihmisiä. Olemme kohdanneet erilaisia ihmisiä – asiantuntijoita ja korkeasti koulutettuja, erittäin hyvin suomea ja englantia puhuvia, monikielisiä, heikosti suomea puhuvia, monitaitoisia tai jonkin alan erikoisosaajia. Hakijoidemme joukossa on yrittäjiä, hitsaajia, urheiluvalmentajia ja jopa rekrytointikonsultteja. Asiakkaitamme yhdistää laaja taitojen kirjo, joilla on suuri arvo Suomen työmarkkinoille.

Suomeen muuttaneet ihmiset voisivat tuoda nykyistä enemmän osaamista työpaikoille. Mitä moninaisempi työyhteisö, sitä dynaamisempi yritys. On tärkeää tuoda esiin maahanmuuttaneiden osaamista puutteiden sijaan. Jos työnhakijalla on osaamista, niin puutteellinen kielitaito on vain ohimenevä vaihe. Monelta löytyy jo tarvittavaa osaamista, mutta joskus työhakuun tarvittavat keinot ja sanat osaamisen ilmaisuun puuttuvat. Monella saattaa olla erittäin monipuolinen kokemus, mutta kielitaidosta johtuen suomenkielinen hakemus ei tuo sitä oikealla tavalla esiin.

Taidot esiin

On tärkeää selvittää yhdessä maahanmuuttajan kanssa työllistymisen kannalta olennaisia taitoja, kartoittaa aitoja mielenkiinnon kohteita, sekä osaamis- ja kokemustaustaa. Käytämme työssämme erilaisia keinoja, esimerkiksi työkokeilujaksoja ja haastatteluja. Moderniksi apuvälineeksi on nousemassa tekoäly - käytämme SkillLab-sovellusta osaamisen esiintuomiseen. Työnhakija voi tehdä profiilin äidinkielellään ja tekoäly voi kääntää sen esimerkiksi suomeksi tai englanniksi. Tekoäly osaa kysyä erikoisosaamiseen liittyviä kysymyksiä, joita ohjaaja ei välttämättä osaa kysyä. Tekoäly ei kuitenkaan pärjää vielä yksin, vaan työnhakija tarvitsee myös rinnalleen ohjaajan, joka osaa nostaa työnhaun kannalta oikeat asiat esiin.

Uudessa maassa asuvan työnhakijan voi olla hankala kahlata yksin läpi työnhakuun liittyviä tietolähteitä ja nettisivuja. Tällöin suomalaisen työelämän tunteva henkilö voi johdatella maahanmuuttajaa tiedon äärelle ja tarvittaessa kääntää tietoa selkokielisemmäksi.

Terveyshallintoalan tutkinnolla palkkatuen työn kautta oman alan töihin

Eräällä asiakkaallamme oli terveyshallintoalan korkeakoulututkinto ja paljon oman alan työkokemusta kotimaastaan. Hän oli hakenut jo paljon töitä, mutta hänen työnhakuasiakirjoistaan ei vielä ilmennyt selkeästi, mihin työtehtäviin asiakkaalla oli valmiudet. Ulkomailla suoritettu tutkinto ja työkokemus eivät välttämättä kerro tarpeeksi suomalaiselle työnantajalle.

Työpaikkailmoituksiin, ammattisanastoon ja ammattiaitovaatimuksiin tutustuminen olivat keskeinen osa tämän asiakkaamme osaamisen tunnistamisen ja sanoittamisen prosessia. Löysimme yhdessä konkreettisia sanavalintoja ja esimerkkejä, joilla osaaminen saatiin näkyvämmäksi työnhakuasiakirjoissa. Asiakas työllistyi valmennuksen jälkeen omaa osaamistaan vastaaviin työtehtäviin. Työllistymistä auttoi myös palkkatukityö alan tehtävissä Suomessa. Onkin hyvä muistaa, että esimerkiksi palkkatukityö ja työkokeilu ovat hyviä väyliä omien taitojen osoittamiseen työnantajalle! Ne ovat myös erinomainen keino saada tarvittavia verkostoja ja suositteluita työnantajilta tukemaan työnhakua.

Kädentaidoista tukea koulutushakuun

Eräs toinen asiakkaamme oli hakemassa pintakäsittelyalan koulutukseen ja hän jännitti kovasti haastattelua. Asiakkaan ensimmäinen koulutus koko elämän aikana oli ollut kotoutumiskoulutus Suomessa. Lähdimme yhdessä selvittämään asiakkaan taitoja, erityisesti sellaisia, joista voisi olla hyötyä mahdollisella tulevalla alalla. Tätä kautta esille nousivat asiakkaan vapaa-ajalla hankitut kädentaidot sekä työpajoilla saatu kokemus pienistä pintakäsittelytöistä.

Asiakas toi useasti esiin, että ei osaa eikä uskalla kertoa näitä asioita suomeksi haastattelussa. Rohkaisimme kuitenkin häntä kertomaan haastattelijalle asiat samalla tavalla kuin meille. Annoimme hänelle myös positiivista palautetta suomen kielen taidosta. Saimme myöhemmin kuulla, että asiakas oli tuonut haastattelussa rohkeasti esille ohjauksessa esille nousseita vahvuuksiaan ja pääsikin aloittamaan opinnot.

Rohkaiseva palaute ja onnistumisten huomioiminen

Huomioimalla onnistumisia ja antamalla rohkaisevaa palautetta, edesautamme asiakkaan sisäisen positiivisen puheen kehittymistä. Tällä voi olla merkittävä vaikutus siihen, kuinka maahanmuuttaja uskaltaa tuoda omaa osaamistaan esille. On myös hyvä muistaa, että itseohjautuvuudella, hyvällä asenteella ja yleishyödyllisillä taidoilla voidaan monissa tapauksissa kompensoida esimerkiksi heikompaa kielitaitoa. Onkin tärkeää aktivoida maahanmuuttajia pohtimaan, millä eri tavoilla he voivat tuoda esiin osaamistaan.

Muistetaan olla avoimia ja kohdata maahanmuuttajia asenteella, joka rohkaisee heitä arvostamaan ja tuomaan näkyväksi heidän senhetkistä osaamistaan!

*
TyönOsaajat-blogin kirjoittivat tällä kertaa Pirkanmaan tiimeissämme työskentelevät Entergr8-koordinaattori ja kouluttaja Anne-Mari Kaapu sekä kouluttaja ja yrityskonsultti Grace Hoffren.