Siirry sisältöön
tyonosaajat blogi 171018
Takaisin

Teknologian ja uraohjauksen suhde

Internet ja sosiaalinen media voivat olla uran edistämisen välineitä. Ne voidaan nähdä tietokirjastona, erilaisten mahdollisuuksien markkinoina, sosiaalisen pääoman vaihtopaikkana ja demokraattisena mediakanavana.

Teknologialla viitataan tässä nimenomaan internettiin ja sosiaaliseen mediaan. Uraohjauksella tarkoitetaan ohjaajan ja ohjattavan ohjaussuhdetta, jossa ohjattava pohtii omaa urakehitystään. Urakehitys on elämän, oppimisen ja työn prosessi. Jokainen käy läpi tätä prosessia joko tietoisesti tai tiedostamatta. Urakehityksen prosessiin voidaan myös aktiivisesti puuttua.

Tietokirjastona internet ja sosiaalinen media sisältävät paljon informaatiota työnhakuun ja uriin liittyen. Mahdollisuuksien markkinoina ne tarjoavat kohtaamispaikan sekä koulutustahoille, työntekijöille että työnantajille. Sosiaalisen pääoman vaihtopaikkana internetissä ja sosiaalisessa mediassa verkostoidutaan ja ylläpidetään verkostoja. Demokraattisena mediakanavana ne taas toimivat esimerkiksi omien kiinnostuksen kohteiden, brändin luomisen ja oman maineen hallitsemisen välineinä.

Muistatko, milloin viimeksi tietoisesti pohdit omaa urakehitystäsi? Liittyikö pohdintaan internetin tai sosiaalisen median käyttäminen?

Digitaalisia urataitoja ovat muuntautuminen (changing), tiedonhaku (collecting), kriittisyys (critique), verkostoituminen (connecting), yhteydenpito (communicating), luovuus (creating) ja suunnitelmallisuus (curating). Nämä digitaaliset urataidot kaikkien tulisi hallita, tai vähintään olla niistä tietoisia, sillä niiden väitetään lisäävän ajan hermoilla pysymistä työnhaussa ja ohjaustyössä. Tarkemmin esimerkiksi muuntautuminen tarkoittaa kykyä "ymmärtää, sopeutua ja oppia toimimaan uusissa toimintaympäristöissä". Verkostoituminen taas tarkoittaa kykyä "rakentaa ja ylläpitää suhteita, jotka voivat edistää työllistymis- ja uramahdollisuuksia". Luovuus on taitoa "tuottaa verkkosisältöä, joka esittelee luontevasti tekijän sekä hänen kiinnostuksen kohteensa ja osaamisensa". Jotta esimerkiksi internettiä voisi käyttää hyödyksi tietokirjastona, tulee osata käyttää uusia välineitä ja tiedonlähteitä. (Vähätalo & Rantanen 2018; Hooley 2012.)

Miten ohjaajana voisit uraohjauksessa tai yleisesti ohjauksessa hyödyntää teknologiaa? Miten käyttäisit teknologiaa oman urakehityksen prosessissa?
Vähätalon ja Rantasen (2018) tekemän kirjallisuuskatsauksen pohjalta he väittävät, että "ohjauksessa on ryhdyttävä viipymättä huomioimaan teknologian kehityksen mahdollistamat ja vaatimat edellytykset." Verkkoa ei voi enää nähdä vain pakopaikkana todellisuudesta, vaan se on elämän ja uran kaikkien puolien elävöittämä. Kaikilla ei kuitenkaan ole pääsyä internettiin, eivätkä kaikki ole oppineet käyttämään sitä niin, että se tukisi sosiaalista ja taloudellista osallistumista (esim. Carrick-Davies 2011). Pelkona on, että digiosaamisen eroavaisuudet kasvattavat epätasa-arvoa työmarkkinoilla (Kuhn & Mansour 2014).

Väitetään, että uraohjauksessa verkkoympäristöjä voidaan käyttää tiedon välitykseen, automatisoidun vuorovaikutuksen aikaansaamiseen ja kanavana vuorovaikutukseen. Meillä Spring House Oy:lla esimerkiksi on Pirkanmaalla esimerkiksi työnhaun verkko-ohjausta ja pidämme verkkoluentoja. Te-palveluilla on esimerkiksi AVO -ammatinvalintaohjelma, jossa voi tehdä ammatinvalintatestin. Opintopolku.fi sisältää tietoa eri koulutusmahdollisuuksista, ja Urapolulla.fi antaa mahdollisuuden pohtia omaa urapolkua ja sen tulevaisuutta.

Mitä muuta teknologian ja uraohjauksen suhde voisi olla? Miten haluaisit ohjattavana saada uraohjausta verkkoympäristön tukemana?

Lähteet:

  • Carrick-Davies, S. 2011. Munch Poke Ping! Vulnerable Young People, Social-Media and E-Safety. Training and Development Agency.
  • Hooley, T. 2012. How the internet changed career: framing the relationship between career development and online technologies. Journal of the National Institute for Career Education and Counselling (NICEC), 29/2012, 3–12.
  • Hooley, T., Hutchinson, J. and Watts, A. G. 2010. Careering Through the Web: The potential of Web 2.0 and 3.0 Technologies for Career Development and Career Support Services. London: UKCES.
  • Kuhn, P., & Mansour, H. 2014. Is Internet job search still ineffective?. The Economic Journal, 124(581), 1213–1233.
  • Vähätalo, L. & Rantanen, O. 2018. Työnhaun uudet tuulet – digitaalisten urataitojen merkitys ja sosiaalinen media. Ammatillinen opettajankoulutus. Kehittäminen ja soveltava tutkimus. Saatavilla: http://tamkjournal.tamk.fi/tyonhaun-uudet-tuulet-digitaalisten-urataitojen-merkitys-ja-sosiaalinen-media/

Työn Osaajat -blogin kirjoitti Spring Housella Pirkanmaalla työnhaunohjaajana työskentelevä Niina.