Siirry sisältöön

Yleiset tietosuojaperiaatteet

Näitä Tietosuojakäytäntöjä sovelletaan kaikki konserniyhtiöihimme kaikissa maissa, joissa toimimme, huomioiden kansallisen lainsäädännön mahdolliset poikkeamat. Sitoudumme noudattamaan näitä käytäntöjä kaikessa henkilötietojen käsittelyssä.

Yleiset tietosuojaperiaatteet:

 • Tiedostamme henkilötietojen tärkeyden ja kunnioitamme yksityisyydensuojaa.
 • Suojaamme käsittelemiämme henkilötietojen organisatorisilla ja teknisillä toimenpiteillä
 • Sitoudumme sisäänrakennettuun ja oletusarvoiseen tietosuojaan tuottamissamme palveluissa
 • Liiketoimintamme luonteesta johtuen henkilötietojen käsittely on osa jokapäiväistä toimintaamme
 • Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä erityistä huolellisuutta
 • Noudatamme kulloinkin voimassa olevaa lainsäädäntöä ja viranomaisohjeita
 • Käsittelemme ja säilytämme henkilötietoja vain tarpeellisen ajan, jonka jälkeen tiedot tuhotaan asianmukaisesti tallennustavasta riippumatta
 • Henkilötietojen käsittelylle on määritelty käyttötarkoitus ja perusteet tarpeellisuusvaatimus huomioiden
 • Henkilötietojen käsittely on kuvattu prosesseissa ja ohjeistuksissa sekä huolehdimme informointivelvoitteestamme rekisteröidyille
 • Vastaamme siitä, ettemme käsittele virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita tietoja

Olemme kouluttaneet henkilöstömme StaffPoint-konsernin tietosuojakäytäntöihin, joita noudatetaan kaikessa henkilötietojen käsittelyssä käsittelyn tavasta riippumatta. Tietosuojakäytäntöjen koulutus ja osaamisen testaaminen kuuluvat perehdytysohjelmaamme. Järjestämme lisäksi säännöllistä kertauskoulutusta henkilöstöllemme.

Lisäksi vuokratyöntekijän työskennellessä asiakasyrityksessä tulee hänen aina noudattaa asiakasyrityksen henkilötietojen käsittelyyn liittyvää ohjeistusta. Perehdyttäminen asiakasyrityksen tietosuojakäytäntöihin on asiakkaan vastuulla ja liittyy asiakkaan työnjohdolliseen vastuuseen.
Kuitenkin työnantajana olemme velvollisia huolehtimaan henkilöstömme perusosaamisesta tietosuojan osalta. Varmistuaksemme, että jokainen staffpointlainen ymmärtää mistä tietosuojassa sekä henkilötietojen käsittelyssä on kyse, perehdytämme myös kaikki vuokratyöntekijämme tietosuojan perusteisiin työsuhteen alussa.

Yhteydenotot tietosuoja-asioihin liittyen

Kaikissa tietosuojaan ja henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa tulee olla yhteydessä StaffPoint-konsernin tietosuojaan, sähköpostiosoite tietosuoja@staffpoint.fi.

Mikäli Rekisteröity haluaa tarkastaa henkilötietonsa tai saada muuta tietoa omiin tietoihinsa kohdistuvasta käsittelystä, tulee Rekisteröidyn todistaa henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä, joko vahvalla sähköisellä tunnistautumisella tai esittämällä virallinen henkilöllisyystodistus jossakin StaffPointin toimipisteessä.

Rekisteröidyn oikeudet:

Oikeus saada pääsy tietoihin – tarkastusoikeus
Rekisteröidyillä on oikeus tarkastaa itseään koskevat rekisterissä olevat tiedot. Tarkistaakseen omat tietonsa, tulee rekisteröidyn toimittaa kirjallinen omakätisesti allekirjoitettu tai sitä vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle tai esitettävä pyyntö henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisteröidyn on lisäksi todistettava henkilöllisyytensä pyynnön yhteydessä.
Rekisterinpitäjä toimittaa ilman aiheetonta viivytystä rekisteröidyn pyytämät tiedot:

 • Sähköisesti, mikäli rekisteröity on tätä pyytänyt ja mikäli se on tietoturvallisesti mahdollista.
 • Tai järjestää tilaisuuden tutustua hänestä tallennettuihin tietoihin jossakin Rekisterinpitäjän toimipaikoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterissä olevien virheellisten tai epätarkkojen tietojen oikaisemista, poistamista tai käsittelyn rajoittamista.

Oikeus vastustaa käsittelyä

Rekisteröidyllä on oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itse toimittamiensa tietojen siirtoa koneluettavassa muodossa.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Mikäli rekisteröity katsoo, ettei henkilötietojen käsittely ole lainmukaista, hänellä on oikeus tehdä asiasta valitus valvovalle viranomaiselle, joka Suomessa on Tietosuojavaltuutettu.