Siirry sisältöön
Yksilöllistä tukea-blogi
Takaisin

Muutoksella kiinni työhön – yksilöllisellä tuella takaisin työelämään!

Yksilöllisiä keinoja ja tukea tarvitaan erityisesti haastavassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työhön pääsemisen, työhön palaamisen ja työssä pysymisen tueksi.

Työnantajien kanssa tehtävä yhteistyö työpaikkojen löytämiseksi on entistä tärkeämpää sopivan työn ja tekijän onnistuneen kohtaamisen mahdollistamiseksi ja pitkäkestoisten ratkaisujen varmistamiseksi. Tähän mennessä jo 27% palvelussa mukana olevista asiakkaista on työllistynyt.

Pirkanmaan TE-toimiston työkykyohjelmaan liittyvän TE-palvelupilotin valmennus on käynnissä. TyöShift -muutoksella kiinni työhön, valmennus toteutetaan yhdessä Spring House Oy:n kanssa. TyöShift -valmennuksessa on pyritty tuomaan uudenlaisia yksilöllisiä työllistymistä tukevia elementtejä TE-palveluiden valmennuspalveluvalikoimaan. TyöShift valmennuksessa asiakkaan on mahdollista saada kokonaisvaltaista henkilökohtaista tukea työllistymisen tai yrittäjyyden tueksi.

Palveluun ohjataan asiakkaita, joilla on tuen tarvetta työllistymiseen tai yrittäjyyden suunnitteluun. Tuen tarpeet asiakkailla ovat moninaisia ja yksilöllisiä, yhteistä asiakkaille on halu työllistyä tai työllistää itsensä yrittäjänä. Tuetun työllistämisen asiakkaiden palvelutarpeet ovat hyvin yksilöllisiä, juuri näihin asiakkaiden yksilöllisiin tuen tarpeisiin pyritään vastaamaan TyöShift-valmennuksella.

Työkyvyn koetaan vaikuttavan työllistymiseen

Asiakkaat ovat palvelun käynnistyessä vastanneet Spring Housen toteuttamaan kyselyyn, jossa he ovat arvioineet omaa tilanneettaan sekä tarpeitaan työelämään pääsemiseksi. Kyselyssä asiakkaalle esitetään kaksi monivalinta- kysymystä ja vastaajalla on mahdollisuus valita useampi hänen tilanteeseensa sopiva vastaus. Kyselyyn on tähän mennessä vastannut 120 palveluun ohjattua asiakasta.

Kyselyyn vastanneista asiakkaista 75% toivoo palvelussa käsiteltävän työkykyyn liittyviä asioita. Käytännössä useimmiten tämä tarkoittaa asiakkaan työelämämahdollisuuksien arviointia ja selvittämistä jäljellä oleva työ- ja toimintakyky, osaaminen, kokemus, koulutus ja kiinnostuksen kohteet huomioiden. Tärkeänä palvelun sisällössä asiakkaat ovat myös pitäneet perinteisten työnhaku- ja uravalmennusten teemojen käsittelyä, kuten omien vahvuuksien ja osaamisen tunnistamista (42,5% vastanneista) ja CV:n ja hakemustekstien laadintaan liittyvää tukea (38% vastanneista). Toimeentuloon liittyvät asiat ovat myös monen asiakkaan tarpeissa käsitellä valmennuksen aikana (35% vastanneista).

Palvelussa mukana olevista asiakkaista työttömyyden syyn 54% on arvioinut johtuvan työkyvystä. 34% asiakkaista kokee oman ikänsä olevan este työhön pääsemisessä. 31% vastaajista kokee oman osaamisensa ja ammattitaitovaatimusten olevan esteenä. Vastaajista 12 henkilöä on myös arvioinut, että epäonnistumisen pelko on yksi kompastuskivi sopivan työn löytämisessä.

Yhteistyö asiakkaan ja yritysten kanssa tuottaa tulosta

TyöShift valmennuksessa huomioidaan asiakkaan kokonaisvaltainen tilanne ja mietitään, miten tilannetta voidaan valmennuksellisin keinoin tukea, jotta asiakkaan työllistymisedellytykset paranevat. Palvelussa puretaan ja ratkaistaan työllistymisen esteitä ja tehdään rohkeasti yritysyhteistyötä ja etsitään työllistymisen mahdollisuuksia. Valmentajien ammattitaitoa on yhdessä asiakkaan ja työnantajien kanssa arvioida työssä vaadittavia taitoja ja osaamista ja mahdollistaa asiakkaan taitoja ja osaamista vastaavan työn ja tekijän kohtaaminen.

Valmennuspalvelu on intensiivinen, pitkäkestoinen kokonaisuus, jossa suuntana on työllistyminen tai yrittäjyyden aloittaminen. TyöShift -valmennuksessa panostetaan asiakkaan työkykyä, motivaatiota ja kiinnostusta vastaavan työpaikan löytymiseen. Tavoitteena on löytää asiakkaan työkykyä vastaava työpaikka ja tukea asiakkaan työn aloitusta sekä työssä pysymistä. Valmennuksessa on elementtejä useissa yhteyksissä hyväksi havaitusta IPS-menetelmästä, jossa tuetaan myös työsuhteen vakiintumista ja tuki on tarjolla myös työnantajalle ja työyhteisölle.

Valmennuksessa on tarjolla myös räätälöityä yrittäjyysvalmennusta asiakkaille, joilla on suuntana yrittäjyys. Räätälöidyssä yrittäjyysvalmennuksessa paneudutaan asiakkaan työkyvyn haasteiden huomioimiseen liiketoimintasuunnitelmassa ja yrittäjänä toimimisessa. Yrittäjyys voi usein olla toimiva ratkaisu, kun hyvä idea on olemassa ja tarvitaan vaikkapa paljon joustoja työajan suhteen.

TyöShiftin kaltaista yksilöllistä, intensiivistä ja pitkäkestoista palvelua tarvitaan mahdollistamaan myös haastavammassa työmarkkina-asemassa olevien henkilöiden työelämään pääseminen, työhön palaaminen ja työssä pysyminen. Jokaisella työhön motivoituneella henkilöllä on mahdollisuus työhön, kunhan oikeanlainen yksilöllinen tuki on tarjolla sopivan työn ja tekijän onnistuneen kohtaamisen varmistamiseksi.

Niina Tammi, Palvelupäällikkö, Tuetut työurapalvelut, Pirkanmaan TE-palvelut
Sanna Salminen, Liiketoimintajohtaja, Täsmätyöllistämisen palvelut, Spring House Oy

logokoonti sh tyokykypalvelut TE