Siirry sisältöön
Sanna 2200x980
Takaisin

Yksilölliset tilanteet edellyttävät yksilöllistä tukea vaikuttavaan työllistämiseen

Yksilöllistä palvelua, neuvontaa, ohjausta, tukea ja rinnalla kulkemista tarvitaan usein mahdollistamaan työelämään pääseminen, työhön palaaminen ja työssä pysyminen. Tarvittava tuki määräytyy yksilöllisesti tilanteen mukaan. Erityisesti tilanteen pitkittyessä tarvitaan usein työelämän asiantuntijan ja uravalmentamisen ammattilaisen apua työelämätavoitteiden saavuttamiseksi.

Tavoitteen saavuttamisen tiellä olevat esteet on poistettava ensin

Tavoitteen saavuttaminen edellyttää askelmerkistöä ja välitavoitteita kohti maalia ja tilanteeseen vaikuttavien juurisyiden tunnistamista ja ratkaisuja. Tarvitaan systemaattista työtä ja luoviakin ratkaisuja, joilla poistaa esteitä työelämätavoitteiden saavuttamiseksi.

Tunnista oikea haaste. Mikä tai mitkä ovat niitä keskeisimpiä asioita, jotka ovat hidastuttaneet tai olleet jopa esteinä työelämätavoitteiden saavuttamisessa?

Ratkaise oikea haaste. Mitkä ovat tosiasialliset työelämätavoitteen saavuttamista haastavat esteet? Miten tunnistetut haasteet vaikuttavat tavoitteen saavuttamiseen?

Ratkaise haaste oikein. Mitä tekemistä, yhteistyötä, toimenpiteitä tai tukea tarvitaan, jotta haaste voidaan ratkaista eikä se estä tavoitteen saavuttamista?

Valmentaja on työelämän asiantuntija ja uraohjauksen ammattilainen

Ylläpidä ja luo verkostoa. Valmentajan tehtävänä on arvioida ja tunnistaa asiakkaan henkilökohtainen työmarkkina-asema ja sen mukanaan tuomat mahdollisuudet työelämässä. Paikallisen ja alueellisen työmarkkinan tunteminen edellyttää jatkuvaa yhteistyötä ja keskusteluita yritysten kanssa, jotta valmentajalla on tarvittavaa tietoa työvoiman tarpeesta, osaamisen vaatimuksista ja tulevaisuuden näkymistä. Valmentajan tulee rohkeasti rakentaa verkostoaan oman alueensa työmarkkinaan ja luoda kontakteja, joiden avulla sopiva työ ja tekijä kohtaavat.

Tunnista työn vaatimukset ja tekijän taidot. Kun tavoite on realistinen, on se mahdollista saavuttaa. Valmentajan ydinosaamista on tavoitteena olevan työn vaatimusten ja tekijän taitojen tunnistaminen sekä näiden yhdistäminen keskenään. Työn vaatimukset voivat esimerkiksi olla pätevyyksiä, koulutusta, kokemusta ja myös fyysisiä ja psykososiaalisia taitoja, joita työn tekemiseen liittyvien tavoitteiden saavuttaminen edellyttää. Kun valmentaja tuntee asiakkaansa taidot ja niiden vastaavuuden työn vaatimuksiin, pystyy valmentaja suosittelemaan asiakasta omaan verkostoonsa. Näin valmentaja mahdollistaa oikeiden ovien avaamisen ja tukee asiakkaan omien valmiuksien kasvamista.

Jokainen työelämään pääsy, työelämään paluu ja työssä pysyminen on merkityksellistä yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden kannalta

Mittaa vaikuttavuutta kokonaisvaltaisesti. Tulokset määrittelevät palvelun vaikuttavuuden. Usein vaikuttavuutta mitataan laskemalla työllistymiset, opintojen tai koulutusten aloittamiset sekä yritystoiminnan aloittaneet. Lisäksi on tärkeää mitata laadullista vaikutusta ja yksilön kehitystä palvelun alussa ja lopussa. Vaikutusta on esimerkiksi arvioida, miten asiakas on kokenut omat työllistymismahdollisuudet ja työnhakutaidot palvelun alussa ja miten kokemus on vahvistunut palvelun päättyessä. Tarvitsemme myös tärkeää tietoa asiakkaan kokemuksesta palvelusta, jotta pystymme kehittämään asiakaslähtöisesti omaa toimintaamme vastaamaan asiakkaiden tarpeita.

Luota prosessiin, se kantaa. Prosessi on tunnistettu ja sovittu tiekartta tavoitteen saavuttamisessa. Prosessi etenee yksilöllisesti. Tärkeää on saavuttaa maali ja yhtä arvokasta on yhteinen matka kohti päämäärää. Prosessista toteutuvat ne vaiheet, jotka tavoitteen saavuttamisen kannalta ovat merkityksellisiä. Prosessia tulee johtaa, mitata, seurata ja selkeyttää. Ensiarvoisen tärkeää on, että asiakas tietää aina mitä seuraavaksi tapahtuu, koska, sekä kuka tekee ja mitä.

Jokaisesta kohtaamisesta on mahdollista tehdä merkityksellinen

Jokainen onnistuminen, kokemus ja asiakkaan tilanteen pienikin koheneminen ovat merkityksellisiä. Tarvitsemme ammattilaisten toteuttamia yksilöllisiä palveluita mahdollistamaan työelämään pääsemisen, työelämään paluun ja työssä pysymisen erityisesti haastavissa tai pitkittyneissä tilanteissa. Työ on tärkeä yhdenvertaisuuden kulmakivi. Jokainen työllistyminen merkitsee yhteiskunnan, yritysten ja yksilöiden kannalta.

On tärkeää, että meidän ammattilaisten kanssa asiakas kokee tulleensa kohdatuksi ja kuulluksi. Luottamuksen myötä voimme saavuttaa tärkeimmät ensiaskeleet yhteisellä matkalla kohti työtä ja työelämää. Kokemus luottamuksesta mahdollistaa työllistymistä edistävät keskustelut, joita tarvitaan työelämän unelmien ja tavoitteiden saavuttamiseksi.

Asiakkaidemme tarinoita, tilanteita ja aiempaa palveluhistoriaa seuratessa ja kuullessa, varsinkin silloin, kun työhön pääseminen on pitkittynyt, tulee usein mieleen, että olisipa asiakas jo aiemmin saanut tuekseen henkilön, joka on valmis käärimään hihat ja tekemään tavoitteista yhdessä asiakkaan kanssa totta.

Sanna