Siirry sisältöön
Vikkelästi töihin hanke
Takaisin

Vikkelästi töihin -hanke on julkaissut kielitietoisen uraohjauksen oppaan

Vikkelästi töihin -hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita.

Logokoonti Euroopan unioni viouvoimaa EU-lta sasky TAMK Spring Huse

Tässä blogikirjoituksessa käsitellään kielitietoista uraohjausta, sekä esitellään Vikkelästi töihin -hankkeessa (ESR, 2021-2023) luotua opasta ”Ohjaa kielitietoisesti sosiaali- ja terveysalan työuralle”. Opas sisältää käytännön työkaluja ja vinkkejä kielitietoiseen ohjaukseen sekä tietoa kielitaidon kehittymisen tukemisesta uraohjauksessa. Hankkeessa toteutettiin Sujuvasti soteen -valmennus, jonka aikana sairaanhoitajaopintojen alkuvaiheen opintoja opiskelevat maahanmuuttaneet saivat ura- ja opinto-ohjausta.

Tekstin on kirjoittanut Grace Hoffrén, joka on sosionomi ja maahanmuuttaneiden ohjauksen asiantuntija. Hän tukee työkseen muun muassa maahanmuuttaneiden työllistymistä, sekä toimii Vikkelästi töihin -hankkeen projektikoordinaattorina.

Kielitietoisen ohjauksen merkitys maahanmuuttaneiden työllistymistä tuettaessa

Niin tutkimusnäyttö (mm. Schmeikka ym. 2021 & Eronen ym. 2014), kuin käytännön kokemukseni maahanmuuttaneiden ohjaustyössä ovat osoittaneet, että suomen kielen taitoon liittyvät haasteet vaikeuttavat monen maahanmuuttaneen työllistymistä. Ohjaajina ja valmentajina meillä on kuitenkin mahdollisuus edistää maahanmuuttaneiden työllistymistä muun muassa kielitietoisen ohjauksen keinoin. Kielitietoinen ohjaaja suuntaa ohjaustilanteissa huomion kieleen liittyviin teemoihin. Kielitietoisuudella tarkoitetaan muun muassa kielenkäytön tilanteiden, kieleen liittyvien piirteiden ja sanaston aktiivista huomiointia (Työterveyslaitos i.a.). Kielitietoisella työskentelyllä voidaan purkaa ja poistaa ymmärtämisen ja osallistumisen esteitä (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2023).

Vikkelästi töihin -hankkeessa luotiin opas “Ohjaa kielitietoisesti sosiaali- ja terveysalan työuralle”, jossa kielitietoisuus ilmenee ohjaustyönä, jossa ohjaaja ja ohjattava tarkastelevat kielitaitoa uratavoitteiden näkökulmasta. Uraan ja kieleen liittyvät tavoitteet linkittyvät siis toisiinsa, ja tavoitteita määritetään ja edistetään yhdessä. Kielitaidosta puhuttaessa huomioidaan niin pitkän- kuin lyhyen tähtäimen urasuunnitelmat. Vikkelästi töihin -hankkeeseen osallistuneen Jennyn tarina on hieno esimerkki siitä, kuinka pitkän tähtäimen uratavoitteista ei kannata luopua kielitaitohaasteiden vuoksi. Tutustu Jennyn tarinaan täältä: https://www.staffpoint.fi/ideat-ja-ilmiot/uratarina/jennyn-tie-kliinisen-tutkimustyon-pariin

Kielitaito puheeksi ohjaajan tuella

Maahanmuuttanut ei välttämättä aina ota itse puheeksi suomen kielen käyttöön liittyviä haasteita ja sen kehittämiseen liittyviä toiveita. Ohjaajan työskentelyotteella voi siis olla suuri vaikutus siihen, kuinka paljon kieliteemaa käsitellään ohjauksissa. Maahanmuuttaneet tarvitsevat myös usein kokonaisvaltaista ohjausta, ja ohjauksessa ei välttämättä aina ehditä käsittelemään kaikkia aiheita. Tästä syystä kielitaitoon liittyvät keskustelut saattavat jäädä pinnalliseksi, jolloin ohjaajalta ja ohjattavalta jää havaitsematta mahdollisuudet kehittää kieltä, ja toisaalta tekijät, jotka hidastavat kielen oppimista. Kielitaitoteema tulisi kuitenkin nähdä keskeisenä osana maahanmuuttaneen työllistymisen tukea, ja ylipäätään keskeisenä osana ammattitaitoa.

Tutustu hankkeen oppaaseen ”Ohjaa kielitietoisesti sosiaali- ja terveysalan työuralle”!

Hankkeessa luotu opas sisältää käytännön esimerkkejä ja työkaluja maahanmuuttaneen ohjaukseen, kunn suuntana on sosiaali- ja terveysala, missä työ on perusluonteeltaan kielellistä. Opas on kuitenkin hyödynnettävissä myös muilla aloilla. Oppaan esittelemän kielitietoisen ohjauksen keskeisenä tavoitteena on tukea ja aktivoida maahanmuuttanutta edistämään omaa kielenoppimisprosessiaan uratavoitteidensa näkökulmasta. Kun ohjattava suunnittelee itse aktiivisesti kielenoppimispolkuaan, hänen kielenoppimisen tavoitteensa tukevat myös urasuunnittelua (Asikainen-Kunnari & Komppa 2023). Ohjaaja voi tukea tätä prosessia monenlaisilla keinoilla, joista voit lukea lisää oppaasta.

Opas on tarkoitettu kaikkia maahanmuuttaneita ohjaus- ja valmennustyössä kohtaaville. Sinun ei siis tarvitse olla kieliasiantuntija, jotta voit hyödyntää opasta työssäsi. Tässä hieman esimakua oppaasta:

vikkelästi töihin

Vikkelästi töihin -hankkeen oppaat löydät täältä.

Lähteet:

Asikainen-Kunnari, T. & Komppa, J. (2023). Kieli-HOPS tueksi korkeakouluopiskelijan urasuunnitteluun ja opinto-ohjaukseen. Kieli, koulutus ja yhteiskunta, 14(2).

Eronen, A., Härmälä, V., Jauhiainen, S., Karikallio, H., Karinen, R., Kosunen, A., Laamanen J-P., Lahtinen, M. 2014. Maahanmuuttajien työllistyminen. Taustatekijät, työnhaku ja työvoimapalvelut. Työ ja- ja elinkeinoministeriön julkaisuja. Työ ja yrittäjyys 6/2014, 70. Viitattu 26.10.2023.

Kielitietoisuuteen herääminen. i.a. Työterveyslaitos. Viitattu 26.10.2023.

Kielitietoinen työskentely. 2023. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viitattu 26.10.2023. https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/hyvia-kaytantoja/kielitietoinen-tyoskentely

Shemeikka, R., Schmidt-Thomé, K., Harkko, J., Paavola, J-M., Raunio, M., Alanko, L., Björk, A., Kettunen, P., Kouvonen, A., Pitkänen, S., Ramadan, F., Varjonen, S. & Vuorento, M. 2021. Maahan muuttaneiden koulutus – ja työllisyyspolut. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisusarja, 29. Viitattu 2.11.2023. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-383-358-6

Tietoja hankkeesta

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 1.11.2021–31.12.2023. Hankkeen avulla tehostetaan huonossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien koulutus- ja työllistymispalveluita. Lisäksi hankkeessa vahvistetaan työvoiman saatavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa, sillä pandemia on entisestään pahentanut alan työvoimapulaa ja koetellut työntekijöiden jaksamista. Kolmanneksi hanke tukee maahanmuuttajien kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tunnistamalla ja tunnustamalla maahanmuuttajien lähtömaassa hankkima koulutus ja osaaminen sekä heidän yksilölliset tarpeensa. Tampereen Ammattikorkeakoulu TAMK (päätoteuttaja) ja Sasky koulutuskuntayhtymä (osatoteuttaja) vastaavat hankkeen Sujuvasti soteen- valmennuksen hoitotyön opetuksesta.

Lue lisää Vikkelästi töihin -hankkeesta

Vikkelästi töihin-hanke
Työelämä tänään ja huomenna
6.4.2022 - Kristel Kivisik, Grace Hoffrén

Vikkelästi töihin-hanke maahanmuuttajille

Spring House Oy on mukana toteuttamassa ”Vikkelästi töihin” ESR-hanketta 2021-2023.

Lue lisää
Maahanmuuttaneet osaksi työyhteisöjä blogi
Työelämä tänään ja huomenna
26.10.2023

Vikkelästi töihin-hankkeen loppuseminaari

Vikkelästi töihin-hankkeen loppuseminaari 23.11.2023 klo 13-15.30. Tapahtuma järjestetään verkossa.

Lue lisää
Ihmisiä 2200x980
Työn Osaajat -blogi
13.9.2023

Vinkkejä kielitietoiseen ohjaukseen

Sujuvasti soteen-valmennuksessa pilotoitiin kielituen malleja tukemaan maahanmuuttotaustaisten kielitaidon kehittymistä työpaikoilla harjoittelujen yhteydessä.

Lue lisää
Tiimi 2200x980
Työn Osaajat -blogi
23.3.2023

Vikkelästi töihin -hankkeen kuulumisia

Toinen valmennusryhmä aloittaa ensimmäisen työharjoittelunsa

Lue lisää