Siirry sisältöön
Yhdenvertaisuus
Takaisin

TyöShift-palvelun tuloksekset merkittäviä

TyöShift – muutoksella kiinni työhön -valmennuspilotti on päättynyt vuoden 2023 lopussa. Palvelu on ollut osa valtakunnallista TEM:n työkykyohjelmaa Pirkanmaalla ja se on toteutettu yhdessä Spring House Oy:n kanssa.

TyöShift-palvelussa on pilotoitu uudenlaista intensiivistä valmennuspalvelua, jonka tavoitteena on mahdollistaa työllistymiseen tukea tarvitsevien asiakkaiden työelämään pääseminen. TyöShift-palvelu on osoittanut pitkäkestoisen ja yksilöllisen valmennuksen tukevan merkittävästi kohderyhmän työllistymistä.

Työllistymisen ja asiakasryhmän tilastoja

 • TyöShift-palvelussa oli mukana kokonaisuudessaan 209 asiakasta
 • Asiakkaista työllistyi palvelun aikana yhteensä 123, eli 58 %
 • Palveluun ohjautuneista noin 25 asiakasta (13 %) on ollut ikänsä puolesta vahvasti eläkesuuntautuneita tai jääneet palvelusta vanhuuseläkkeelle
 • Työsuhteista määräaikaisia on ollut 72 (59 %)
 • Toistaiseksi voimassaolevia 51 (41 %)
 • Kokonaismäärästä edelleen osa-aikaisia työsuhteita 71 (58 %)
 • Kokoaikaisia 52 (42 %).
 • Palvelussa on toteutunut 1 päätoiminen ja 4 sivutoimista yrittäjyyttä
 • Kaikista työsuhteista palkkatuettuja on ollut 25 (20 %)
 • Kaikista asiakkaista 7 % on aloittanut palvelussa työkokeilun
 • Palvelussa 3 % kaikista asiakkaista on saanut eläkepäätöksen tai aloittanut ammatillisen kuntoutuksen

Työsuhteissa on työllistytty pääosin yksilöllisesti löydettyihin piilotyöpaikkoihin, sillä ensiarvoisen tärkeää on ollut löytää yksilöllisesti juuri sopiva työpaikka. Palvelun aikana on toisinaan myös asiakaskohtaisesti työllistytty useaan työpaikkaan erilaisin ja eri mittaisin työsuhtein sopivan ja tulevaisuuden kannalta kestävämmän ratkaisun löytymiseksi.

Asiakkaan työllistyttyä on palvelua ollut mahdollista jatkaa ja tukea ja varmistaa asiakkaan työllistymisen pysyvyyttä, ja näin onkin tapahtunut valtaosassa työllistymisiä, eli palvelu on jatkunut työllistymisen jälkeen 100 asiakkaalla, eli 81 %:lla työllistyneistä asiakkaista. Työllistymisen jälkeen on varmistettu, että tukea on ollut tarjolla myös työnantajille. Kokemuksemme mukaan usein uuden työn alkuvaihe on kriittinen hyvien kokemusten ja työssä suoriutumisen varmistamiseksi.

Toteutunut työkyvyn arviointi

TyöShift-palvelussa asiakkaalta on pyydetty ensimmäisessä palveluntuottajan yhteydenotossa lähtötilanteeseen liittyviä tietoja. Asiakas on saanut vastata muutaman taustakysymyksen lisäksi kahteen kysymykseen: Mitä asioita hän toivoo / haluaa palvelussa käsitellä ja mitkä asiat hän kokee työllistymiseensä liittyvinä haasteina. Molemmissa kysymyksissä asiakas on voinut valita useamman vastausvaihtoehdon. Lähtötilanteen kartoitus on tuottanut paljon lisäarvoa palvelun toteuttamiseen, kun asiakkaiden kanssa on heti palvelun alkumetreiltä saakka voitu käsitellä juuri häntä koskevia asioita.

Kyselyyn vastanneista 182 henkilöstä peräti 139 palveluun ohjautunutta asiakasta on halunnut käsitellä työkykyyn liittyviä asioita palvelussa ja 47 asiakasta on halunnut käsitellä ammatilliseen ja lääkinnälliseen kuntoutukseen liittyviä asioita.

Kyselyyn vastanneista 108 asiakasta kokee työkyvyn olevan työllistymisen esteenä ja 68 on vastannut, että esteenä on oma jaksaminen ja vointi.

TyöShift-palvelussa asiakkaan työelämäsuunnitelman laatimisessa ja työelämätavoitteiden asettamisessa on huomioitu tarvittaessa asiakkaan työ- ja toimintakykyyn liittyvät mahdolliset rajoitteet. Erilaisia vaihtoehtoja kartoitettaessa on käsitelty tiettyyn tehtävään liittyviä työn asettamia fyysisiä ja psykososiaalisia vaatimuksia, kuten esimerkiksi työskentelyasennot tai työn pakkotahtisuus. Arviointia työn ja tehtävien sopivuuteen on tapahtunut myös kaiken aikaan valmennustoiminnan ohessa, jolloin asiakkaat ovat saaneet itselleen tietoonsa tärkeitä huomioita omista konkreettisista mahdollisuuksista työelämässä.

Haastavistakin lähtötilanteista huolimatta työllistyminen on mahdollista, kunhan sopiva työ ja tuki ovat tarjolla

TyöShift-palvelun tulokset ovat osoittaneet, että haastavistakin lähtötilanteista huolimatta työllistyminen on mahdollista, kunhan sopiva työ ja tuki ovat tarjolla. Yksi palvelun menestystekijä on työelämän kanssa tehtävä päivittäinen yhteistyö sopivien työllistymismahdollisuuksien löytämiseksi ja asiakkaan työssä pysymisen tukena.

TyöShift-palvelun projektipäällikkö Eevi van Liere on tyytyväinen palvelun tuloksiin ja kiittää mukana olleita kumppaneita.

”Lämmin kiitos jokaiselle TyöShift-palvelussa mukana olleelle kumppanille hyvästä ja antoista yhteistyöstä! Jokainen onnistuminen TyöShift-palvelussa on ollut merkittävä ja tärkeä ja tehdyllä yhteistyöllä kanssanne ja koko palvelulla on ollut iso merkitys niin toimeentulon kuin kokonaishyvinvoinninkin kannalta jokaiselle yksittäiselle asiakkaallemme”, kiittelee TyöShift-palvelun projektipäällikkö Eevi van Liere.

logokoonti sh tyokykypalvelut TE

Lue lisää TyöShift -palvelusta

Yksilöllistä tukea-blogi
Työelämä tänään ja huomenna
16.6.2022

Yksilöllisellä tuella takaisin työelämään

Yksilöllisiä keinoja ja tukea tarvitaan erityisesti haastavassa työmarkkina-asemassa olevien työhön pääsemisen, työhön palaamisen ja työssä pysymisen tueksi.

Lue lisää
Kättely työpaikalla
Spring House Oy

TyöShift

TyöShift - muutoksella kiinni työhön -valmennuspilotti palvelee työnhakijoita ja yrityksiä Pirkanmaalla.

Lue lisää
Työshift wordcloud 2200x983
Työn Osaajat -blogi
18.11.2022

TyöShift -palvelu työllistänyt 41 %

Työelämän kanssa tehtävä yhteistyö tuottaa tulosta – jo 41 % TyöShift palvelun asiakkaista on työllistynyt

Lue lisää