Siirry sisältöön
Yhdenvertaisuus
Takaisin

Vastuullisen työnantajan periaatteet osa 3: Syrjimättömyys

Kirjoitus on kolmas osa StaffPointin Vastuullisen työnantajan periaatteet -blogisarjassa, jossa pohdimme käytännön esimerkein StaffPointin matkaa kohti visiotamme – rakentaa työelämä sellaiseksi kuin sen pitäisi olla. Teko kerrallaan.

StaffPoint on mukana Oikotien Vastuullinen työnantaja -verkostossa, jossa mukana olevat organisaatiot sitoutuvat edistämään kuutta vastuullisen työnantajan periaatetta. Näitä ovat syrjimättömyys, työelämän tasapaino ja hyvinvointi, esihenkilötyöhön panostaminen, työn merkitys ja työssä kehittyminen, tehtävän vaatimusten mukainen palkkaus sekä hyvä hakijakokemus.

Blogisarjan kolmannessa osassa paneudumme syrjimättömyyden periaatteeseen. Lähteenä blogissa on käytetty Oikotien Vastuullinen työnantaja 2022 -tutkimusta, johon myös StaffPointin toimihenkilöt vastasivat. Lisäksi artikkelia varten haastateltiin StaffPointin rekrytointikonsultti Natasha Madlalaa, StaffPoint-konserniin kuuluvan valmennustalo Spring Housen liiketoimintajohtajaa Sanna Salmista sekä StaffPointin kansainvälisten palveluiden johtajaa Jenny von Knorringia.

Yhdenvertainen kohtelu on kaiken toiminnan perusta

Yhdenvertainen ja oikeudenmukainen kohtelu ovat StaffPointin toiminnan perusta. Sukupuoli, työsuhteen laatu, ikä, etninen tausta tai koulutus eivät saa olla perusteena sen enempää syrjinnälle kuin suosinnalle. StaffPointilla yhdenvertainen työelämä on itsestäänselvyys ja samaan aikaan tärkeä edistämisen kohde, johon monimuotoisen työyhteisön vaaliminen sekä työyhteisön diversiteetti kuuluvat. Työyhteisön monimuotoisuus liittyvät tiiviisti myös ulkomaalaisten osaajien rekrytointiin sekä suomalaiseen työyhteisöön juurruttamiseen.

Oikotien Vastuullinen työnantaja 2022 -tutkimuksen mukaan 81 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että StaffPoint työnantajana edistää monimuotoisuutta. Tulos oli verrokkikohteisiin verrattuna huomattavasti korkeampi.

Rekrytointikonsulttimme Natasha Madlalan mukaan esimerkiksi rekrytoijan tulee olla tietoinen omista ajatusvinoumistaan ja pohtia jatkuvasti rekrytointia tehdessä, ettei esimerkiksi nimen perusteella oleta mitään henkilöstä. Joskus myös asiakkaita täytyy haastaa vastuullisempaan suuntaan, jotta voidaan taata, että kaikilla olisi yhtäläinen mahdollisuus hakea avointa työpaikkaa.

Jokaisella on oikeus omia kykyjään ja voimavarojaan vastaavaan työhön

StaffPointin missio on, että jokainen olisi omia kykyjään ja voimavarojaan vastaavassa työssä. Taitavat ja koulutetut rekrytointikonsulttimme osaavat tunnistaa ihmisten vahvuudet ja näkevät rajoitteiden taakse. Me emme näe ihmisiä työkyvyttöminä vaan täsmätyökykyisinä. StaffPoint-konserniin kuuluva valmennustalo Spring House järjestää työvoimakoulutuksia etenkin osatyökykyiseille, pitkäaikaistyöttömille sekä maahanmuuttajille, jotta heikommassa työmarkkina-asemille oleville ihmisille voidaan löytää juuri heille sopivaa työtä.

Sen lisäksi, että koulutamme ja ohjaamme hakijoita, käymme jatkuvasti keskustelua yritysten kanssa haastavassa työmarkkina-asemassa olevien ihmisten työllistämisestä. Olemme aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja, joka nostaa keskusteluun tärkeitä asioita kaikkien ihmisryhmien työllistämisen merkityksestä, sekä keksimme ja luomme uusia käytännön toimintamalleja yhdenvertaisen työllistämisen ratkaisuiksi.

Case IPS-pilotti: Lähes 60 % pilotin kuntoutusasiakkaista työllistynyt

Spring Housen käynnisti työeläkeyhtiö Varman kanssa syksyllä 2020 työeläkekuntoutuksen pilotin, missä kokeillaan uudenlaista lähestymistapaa tukea mielenterveyskuntoutujien työhön paluuta. Pilotissa toteutetaan vahvaa tutkimusnäyttöä saanutta, yhdysvaltalaislähtöistä IPS-mallia (Individual Placement and Support). Hanke tukee kuntoutujien mahdollisimman nopeaa työn löytämistä avoimilta työmarkkinoilta ja hankkeen keskiössä ovat kuntoutujan omat toiveet ja tavoitteet, eivät terveydelliset rajoitteet.

IPS-pilottihankkeen tulokset ovat lupaavia, sillä hankkeessa mukana olevat mielenterveyskuntoutujat ovat työllistyneet vertailuryhmää paremmin. IPS-mallissa on vahva uskomus siihen, että työ toimii kuntouttavana elementtinä, eli henkilö saa mielekästä tekemistä, jonka lisäksi myös sosiaalinen ja taloudellinen hyvinvointi lisääntyy työskentelyn myötä.

''Mahdollisuus työhön ja ansioihin kuuluu meille kaikille, eikä mielenterveyden haaste ole este työnteolle. Työllistyminen omien toiveiden ja tavoitteen mukaiseen työhön tukee kuntoutumista'', Spring Housen liiketoimintajohtaja Sanna Salminen painottaa.

Lue lisää IPS-pilotista:

Case TyöShift: Ikä ei saa olla este työllistymiselle

Pirkanmaan TE-toimistossa on ollut käynnissä työkykyohjelmaan liittyen Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama TE-palvelupilotti Tuella työhön, jossa on muun muassa pilotoitu uudenlaista intensiivistä valmennuspalvelua, jonka tavoitteena on ollut mahdollistaa työllistymiseen tukea tarvitsevien asiakkaiden työelämään pääseminen.

TyöShift-nimellä kulkeva palvelu on osoittanut pitkäkestoisen ja yksilöllisen valmennuksen tukevan merkittävästi kohderyhmän työllistymistä, sillä hankkeessa mukana olevista asiakkaista 41 prosenttia on työllistynyt. 72 prosenttia näistä asiakkaista on yli 50-vuotiaita ja 34 prosenttia asiakkaista on yli 60-vuotiaita. Valtaosalla hankkeen asiakkaista on jokin työhön tai toimintakykyyn liittyvä haaste.

Lue lisää TyöShift -palvelusta

Case: Maahanmuuttajien palvelut

StaffPoint-konserni on merkittävä kansainvälisten osaajien puolestapuhuja ja rekrytoija. Maahanmuuttajat ovat Suomelle välttämätön ja merkittävä osaajien potentiaali. StaffPoint-konserniin kuuluva vlmennustalo Spring House kouluttaakin lähes 2000 maahanmuuttajaa vuosittain.

Ulkomaalaisille tuotetut kotoutumis- ja kielikoulutuspalvelut helpottavat ja edistävät kansainvälisten osaajien polkua työelämään Suomessa. Spring House toteuttaa maahanmuuttajille kotoutumiskoulutusta sekä työnhakua helpottavia ja ammattitaitoa kartoittavia yksilövalmennuksia, kuten ura- ja työnhakuvalmennuksia, ammatillista työvoimakoulutusta sekä osaamis- ja ammattitaidon kartoitusta. Koulutuksen jälkeen tai sen aikana maahanmuuttaja siirtyy yleensä ammatilliseen koulutukseen tai työelämään. Samalla yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan liittyvät valmiudet kehittyvät.

Lue lisää kotoutumiskoulutuksista:

Case: Työstä turvaa -väylä on työllistänyt jo yli 500 ukrainalaista

Ukrainan sodan myötä Suomeen on saapunut tuhansia ukrainalaisia, joille työpaikka on ratkaiseva tapa rakentaa elämää uudelleen. StaffPoint Oy käynnisti heti Ukrainan kriisin alettua Työstä turvaa -hankkeen, jonka tavoitteena oli työllistää suomalaisiin yrityksiin 200–400 ukrainalaista, sekä parantaa jo Suomessa olevien ulkomaisten osaajien työllistymistä nykyistä tehokkaammin. Tällä hetkellä Työstä turvaa -väylän kautta on löydetty työtä jo yli 500 ukrainalaiselle ja muille kansainvälisille osaajille.

Hankkeella on ollut suuri merkitys niin yksilöiden kuin yritysten näkökulmasta, mutta toisaalta myös yhteiskunnallisesta perspektiivistä, sillä StaffPoint on auttanut luomaan yhteistyössä julkisen ja kolmannen sektorin kanssa uudenlaisia menetelmiä ja toimintatapoja kansainvälisten osaajien työllistämiseksi.

Iso osa Työstä turvaa -hankkeen vaikutuksista näkyy työnantajapuolella muuttuneissa asenteissa. Kansainvälinen tiimimme toimii yritysten aitona ja vastuullisena kumppanina, jotta kansainvälisten osaajien rekrytointi olisi mahdollisimman eettistä ja turvallista.

StaffPoint on tuttu näky esimerkiksi vastaanottokeskuksissa, ukrainalaisten rekrytointitapahtumissa sekä vapaaehtoistoiminnassa. Näin tavoitamme kansainvälisiä hakijoita tehokkaammin.

’’Haluamme varmistaa, että kaikilla ihmisillä olisi yhdenvertaiset mahdollisuudet onnistua. Haluamme tarjota myös heikompiosaisille omanarvontuntoa ja oikeat työkalut, sillä silloin he pystyvät saavuttamaan ihan mitä vain’’, sanoo StaffPointin kansainvälisten palveluiden johtaja Jenny von Knorring.

Työstä turvaa -hanke löysi väylän työllistää ukrainalaisia
Case Loval: Vastuullisuusarvot eläväksi ukrainalaisia palkkaamalla

StaffPointilla on näköalapaikka tämän päivän ja huomisen työelämään. Teemme yhteiskunnassa sosiaalisesti vastuullista ja vaikuttavaa työtä päivittäin. Vaikutamme teot edellä ja positiivisen ratkaisukeskeisesti. StaffPointin missiona on tehdä työelämästä sellaista kuin sen pitäisi olla – kaikille yhdenvertaista ja tasa-arvoista, mielekästä sekä energisoivaa. Työelämän pitäisi myös joustaa nykyistä enemmän, jotta se ei kilpaile muun elämän kanssa. Jokaisella tulee olla oikeus omien kykyjensä ja voimavarojensa mukaiseen työhön, sillä hyvällä työllä on tutkitusti iso merkitys ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille ja mielenterveydelle.

Vastuullisen työnantajan periaatteet -blogisarja

wellbeing
Työelämä tänään ja huomenna
23.1.2023 - Susanna Haapasalmi

Työelämän tasapaino ja hyvinvointi

StaffPointin toiminnan ytimessä ovat ihmiset, joten sosiaalinen vastuullisuus on arvo, joka ohjaa meitä kaikissa päivittäisissä valinnoissa.

Lue lisää
Mistä tekijöistä koostuu hyvä hakijakokemus?
Työelämä tänään ja huomenna
2.3.2023 - Susanna Haapasalmi

Hyvä hakijakokemus

Artikkeli on toinen osa Vastuullisen työnantajan periaatteet -blogisarjassa. Tässä blogikirjoituksessa paneudumme hyvän hakijakokemuksen periaatteeseen.

Lue lisää
Yhdenvertaisuus
Työelämä tänään ja huomenna
17.5.2023 - Susanna Haapasalmi

Syrjimättömyys

Vastuullisen työnantajan periaatteet -blogisarjan kolmannessa osassa paneudumme syrjimättömyyden periaatteeseen.

Lue lisää